Çizime döktüğümüz projeleri inşaa ederek gerçeğe dönüştürüyoruz.

  • Parsel içinde istinad duvarı yapılması gereken hallerde Müdürlüğümüze müracaat edilerek ruhsat alınması gerekmektedir.
  • İnşaat ruhsatı alınmadan hafriyat yapılamaz. İnşaat ruhsatı alınmadan önce hafriyat yapılması istenirse Müdürlüğümüzden izin alınması gerekir, aksi takdirde 3194 sayılı yasanın 42.madde hükümleri uygulanır.
  • Su basman vizesi olmadan üst katlara devam edilemez, aksi takdirde imar kanununun 32. ve 42. maddelerine göre işlem yapılır.
  • Yapının kaba inşaatı ikmal edilip sıvaları yapılmadan önce ısı yalıtım ve kaba inşaat vizesi alınması zorunludur.
  • Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun yapılmasını denetlemek 4708 sayılı yasaya göre Yapı Denetim Kuruluşlarının görevidir.
  • Yapı denetim hizmeti; yapı denetim kuruluşu ile yapı sahibi veya vekili arasında akdedilen hizmet sözleşmesi hükümlerine göre yürütülür. Yapı denetim kuruluşu, yapı sahibi adına müteahhidi ve inşaatı denetler.Düzenlenen hakediş raporlarının ödenebilmesi için yapı sahibinin imzası aranmaktadır.
  • Mimari proje müelliflerinin fikir ve sanat eserleri kanunu gereği yasal hakları saklıdır.
  • Yapıya ruhsat alındığı tarihten itibaren 2 yıl içinde başlanması zorunludur. İnşaasına 2 yıl içinde başlanmayan yapının ruhsatı hükümsüz hale gelir, inşasına başlandığı halde 5 yıl içinde bitirilmeyen ve süresi içinde ruhsat yenilemesi yapılmayan yapılar ruhsatsız yapı sayılır.